Документи по електронна тръжна процедура по ПМС№80 във връзка с изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-1798-C01

Докуменнтацията за избор на изпълнител с публична покана е във връзка с предложение за изпълнение на инвестиция с референтен № BG-RRP-3.004-1798, с наименование „Технологична модернизация в предприятието“, с краен получател на помощта “ЛОЗЕВ” ЕООД съгласно Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1798-C01. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU на ЕС.

документ 1 документ 2


Публична покана / Изисквания оферти / Оферта_ПМС 80_Образец за ОП1 / Оферта_ПМС 80_Образец за ОП2 / Методика за оценка за ОП1 и ОП2 / Декларация ЕИК / Декларация_кандидати / Проект на договор за изпълнение / Приложение 2 към Договор за изпълнение / Техническа спецификация_Лозев ЕООД